Realitné fórum s.r.o.

Ochrana osobných údajov:

Podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušeniu smernice 95/46/ES.

Spracovanie osobných údajov a ich ochrana je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie z akých dôvodov Vaše informácie spracúvame.

 

1. Kto sme a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

 

Realitné fórum, s.r.o. so sídlom Šafárikova 81, 903 01  Senec, zapísaná na okr.súde BA I, odd.Sro, vl.č.126267/B.

 

Vaše osobné údaje potrebujeme na účely organizovania konferencií a seminárov pod značkou Realitné fórum, s.r.o. (ďalej ako „Konferencie“).

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať.

 

Kontaktná osoba:
Ing. Stanislav Vaverčák, vavercak@realitne-forum.sk, 00420 777 908 882, Šafárikova 81, Senec.

 

2. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom organizácie Konferencií, aby sme Vám ako účastníkovi počas
trvania kampane pred Konferenciou, počas Konferencie, ale i po jej skončení v nevyhnutnom rozsahu mohli poskytnúť služby spojené s organizáciou Konferencie.  Informácie následne na nevyhnutnú dobu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na
účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely
ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom.

 

Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje aj na účely oslovovania Vás so zaujímavými ponukami, zľavami a inými benefitmi prostredníctvom emailu na Vami zadanú emailovú adresu, ak ste s tým prejavili súhlas (čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR).

 

Z dôvodu oslovenia s ponukou účasti na Konferenciách spracúvame osobné údaje v rozsahu:
1. emailová adresa.

 

Z dôvodu plnenia zmluvných záväzkov, účtovných a daňových povinností spracúvame osobné údaje v rozsahu:
1. meno a priezvisko,
2. adresa,
3. telefón,
4. email,
5. platobné údaje,
6. identifikácia zamestnávateľa.

 

Ak s nami uzatvára zmluvu na poskytovanie Služby Váš zamestnávateľ, Vaše osobné údaje nám v rozsahu
uvedenom vyššie poskytuje Váš zamestnávateľ.

 

3. Práva subjektu poskytujúceho osobné údaje:

 

Subjekt je oprávnený požadovať informácie o tom, aké osobné údaje sú spracovávané, je oprávnený požadovať ich opravu alebo výmaz, a je oprávnený vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR). Subjekt je oprávnený Súhlas pre marketingové využitie údajov kedykoľvek odvolať.