Pohyb na promenáde bude bezpečnejší, medzi mostami SNP a Lafranconi vznikne „zóna zmiešaného pohybu“.

Dopravný prieskum a kapacitné posúdenie na Nábreží arm. gen. L. Svobodu potvrdili dlhodobo diskutovanú potrebu riešiť bezpečnosť pohybu chodcov a cyklistov na obľúbenom úseku dunajskej promenády. Na základe súhlasného stanoviska hl. mesta aj MČ Bratislava-Staré Mesto dôjde preto v najbližších dňoch k zmene dopravného značenia v celom úseku medzi mostami SNP a Lafranconi. Cieľom je zjednotiť doteraz chaotické a nejednoznačné dopravné značenie v rôznych častiach promenády, kvôli ktorému vznikali kolízie, a vytvoriť bezpečnejšiu „zónu zmiešaného pohybu“.

„Navrhnutá úprava dunajskej promenády plne zohľadňuje súčasnú situáciu v lokalite, ktorou denne prechádzajú nielen zamestnanci a návštevníci prevádzok v River Parku, ale trávi tu čas čoraz viac seniorov a rodín s malými deťmi,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti JTRE Daniela Stričková. „Veríme, že spomenutá úprava prispeje k plnohodnotnému využívaniu promenády na voľnočasové aktivity a rekreáciu všetkých Bratislavčanov.“

Pre užívateľov dunajskej promenády – chodcov aj cyklistov – bude po novom smerodajná zvislá značka C12 – Cestička pre vyznačených užívateľov, ktorá žiadnym spôsobom neruší existujúcu cyklotrasu, ale stanovuje pohyb cyklistov tak, že nesmú svojou jazdou chodcov ohroziť. Rozhodnutie podporilo súhlasným stanoviskom hl. mesto Bratislava, mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy (STaRZ) ako aj ďalšie dotknuté subjekty. Správnosť rozhodnutia má potvrdiť nasledujúcich 12 mesiacov, počas ktorých bude úsek monitorovaný z pohľadu kolízií.

Z dôvodu zjednotenia značenia na celom úseku je okrem zmeny zvislej značky C12 aj odstránenie existujúceho vodorovného značenia priamo na promenáde. Z dôvodu pretrvávajúcich nepriaznivých poveternostných podmienok bude táto zmena realizovaná najskôr formou dočasného náteru. Trvalá úprava, v podobe mechanického vyčistenia alebo výmeny povrchu, sa uskutoční v dohľadnej dobe. Všetky spomenuté zmeny bude realizovať spoločnosť WOAL, a.s., ktorá je spoločným podnikom spoločností JTRE a Cresco Group.

Zdroj: J&T Real Estate